Všeobecné obchodní podmínky

obchodní společnosti

Koberce Strnad Lišov s.r.o.

IČO 11792485

DIČ CZ11792485

se sídlem třída 5. května 17/129, 373 72 Lišov

společnost zapsaná v obchodním rejstříku Krajského soudu v Českých Budějovicích pod sp. zn. C 31369

e-mail: info@koberce-strnad.cz

telefon: 387 994 592, 387 994 111

mobil: 606 780 525

(dále jen „prodávající“)

pro prodej prostřednictvím internetového katalogu umístěného na webové adrese: www.koberce-strnad.cz.

Tyto všeobecné obchodní podmínky (dále jen „podmínky“) jsou vydané dle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „občanský zákoník“).

Plné znění obchodních podmínek

1 Zákonné informace pro zákazníky před uzavřením kupní smlouvy

1.1 Oprávnění prodávajícího a kontrolní orgány. Prodávající je oprávněn k prodeji zboží na základě živnostenského oprávnění. Živnostenskou kontrolu provádí v rámci své působnosti příslušný živnostenský úřad. Dozor nad oblastí ochrany osobních údajů vykonává Úřad pro ochranu osobních údajů. Česká obchodní inspekce vykonává ve vymezeném rozsahu mimo jiné dozor nad dodržováním zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů.

1.2 Ilustrační charakter fotografií zboží a služeb. Všechny fotografie na webové stránce mají pouze ilustrační charakter. Vezměte na vědomí, že odstíny barev zboží zobrazeného na webové stránce se může lišit od skutečné barevnosti vybraného zboží, a to podle nastavení barev Vašeho monitoru, ale i vlivem použití fotografií výrobce v menší kvalitě atp. Zboží doporučujeme vybírat podle vzorků, které máme k dispozici na naší prodejně.

1.3. Popis našeho zboží a služeb včetně jejich hlavních vlastností naleznete na našich webových stránkách. Prodávající při uvádění vlastností vychází z technických listů výrobce. Informace o zboží, jeho dostupnosti, vlastnostech, barvě či odstínu jsou pouze informativního charakteru.

1.4 Možnosti platby. Konkrétní podmínky platebních metod a možností dopravy jsou podrobněji popsány v průběhu samotné poptávky, dále ve VOP čl. 6 nebo na našich webových stránkách. Konečná cena vč. všech nákladů na dopravu a úpravu zboží se kalkuluje zvlášť v cenové nabídce z prodejny, telefonicky nebo zvláštním e-mailem. Vzhledem k specifikům podlahového sortimentu je nutná komunikace se zákazníkem před uzavřením kupní smlouvy.

1.5 Závaznost objednávky. Objednávka je závazná po vzájemném potvrzení nabídky. Nabídku lze potvrdit e-mailem, telefonem či osobně. Vyplněním a zasláním poptávkového formuláře se neuzavírá automaticky kupní smlouva.

1.6 Závaznost VOP. Odesláním poptávky zároveň potvrzujete, že jste se seznámili se zněním těchto VOP.

1.7 Práva zákazníka z vadného plnění. Práva zákazníka z vadného plnění, případně ze záruky, a podmínky jejich uplatnění jsou popsány v části 3 těchto VOP.

2 Informace pro spotřebitele v případě odstoupení od smlouvy

2.1 Právo na odstoupení od kupní smlouvy. Zákazník spotřebitel má právo na odstoupení od kupní smlouvy bez udání důvodů (pokud není uvedeno jinak) ve lhůtě 14 dnů, která začíná běžet nejpozději:

2.1.1 u kupní smlouvy ode dne převzetí zboží; nebo

2.1.2 u kupní smlouvy s dodáním ve více kusech/částech, ode dne převzetí poslední dodávky zboží;

s tím, že odstoupení od kupní smlouvy musí být prodávajícímu odesláno ve lhůtě uvedené včl. 2.1.1 a 2.1.2. obchodních podmínek. Pro odstoupení od kupní smlouvy může kupující využit vzorový formulář poskytovaný prodávajícím, jenž tvoří přílohu obchodních podmínek. Odstoupení od kupní smlouvy může kupující zasílat mimo jiné na adresu provozovny prodávajícího tř. 5. května 17/129, 373 72  Lišov, či na adresu elektronické pošty prodávajícího info@koberce-strnad.cz. Adresa pro vrácení zboží: Koberce Strnad Lišov s.r.o., tř. 5. května 17/129, 373 72 Lišov.

2.2 Kdy NENÍ MOŽNÉ od kupní smlouvy ODSTOUPIT. Zákazník není oprávněn odstoupit od následujících smluv:

2.2.1 o dodávce zboží, které bylo upraveno a/nebo vytvořeno na přání zákazníka nebo pro jeho osobu;

Vezměte prosím na vědomí, že zbožím upraveným na míru je např. i koberec, podlahové krytiny, PVC a/nebo lišty, které jsou upravené na vámi požadované rozměry.

2.2.3 o poskytování služeb, jestliže se započalo s plněním služby;

2.2.4 o dodávce zboží s rozměrovou odchylkou v maximální míře mínus 2 % a s jakoukoliv kladnou rozměrovou odchylkou, a to pokud se jedná o kusové koberce (tyto rozměrové odchylky nejsou považovány za vady);

2.2.5 o dodávce s rozměrovou odchylkou +- 1% pokud se jedná o metrážní koberce (role) a/nebo podlahové krytiny – PVC (tyto rozměrové odchylky nejsou považovány za vady).

2.3 Povinnost spotřebitele při odstoupení od kupní smlouvy. Pokud spotřebitel odstoupí od kupní smlouvy, je povinen nám zaslat zpět zboží nabyté na základě kupní smlouvy, od které odstoupil, nejpozději do 14 dnů od okamžiku odstoupení od kupní smlouvy. Zákazník spotřebitel je povinen zboží zaslat zpět nebo vrátit kompletní, tj. včetně veškerého dodaného příslušenství, veškeré dokumentace, čisté, nepoškozené a pokud možno včetně původního balení, ve stavu a v hodnotě, ve které je převzal. Dojde-li k odstoupení od smlouvy o poskytování služeb, kde již bylo započato s naším plněním na výslovnou žádost spotřebitele, a to před uplynutím lhůty 14 dnů pro odstoupení od smlouvy, je nám spotřebitel povinen uhradit poměrnou část ceny za plnění poskytnutá do okamžiku odstoupení od smlouvy.

2.4 Snížení hodnoty zboží. Zákazník v případě odstoupení od kupní smlouvy odpovídá za snížení hodnoty vráceného zboží nebo zpět zaslaného zboží, ke kterému došlo v důsledku nakládání se zbožím jiným způsobem, než který je nutný k obeznámení se s povahou, vlastnostmi a funkčností zboží. V případě, že nám bude vráceno poškozené či nekompletní zboží, započteme náš nárok na náhradu škody vůči kupní ceně, kterou požadujete vrátit. Budeme vždy hodnotit konkrétní případ, abychom zjistili míru poškození, znehodnocení zboží a určili jemu odpovídající sníženou hodnotu. O těchto krocích Vás budeme informovat na e-mailovou adresu nebo telefonicky.

2.5 Adresa pro vrácení zboží. Zboží řádně zabalené zasílejte zpět nebo zaneste osobně na adresu naší prodejny. Adresu naleznete na našich webových stránkách. Náklady na vrácení zboží při odstoupení od kupní smlouvy hradí spotřebitel.

2.6 Zboží, které nejde vrátit obvyklou poštovní cestou. V případě, že zboží nemůže být vráceno obvyklou poštovní cestou (především pro jeho velké rozměry atp.), prosím kontaktujte nás. Pokud vám bude náležet právo odstoupit od kupní smlouvy, dohodneme se s vámi na vyzvednutí zboží u vás.

2.7 Vrácení kupní ceny. V případě odstoupení od kupní smlouvy ve lhůtě pro odstoupení jsme povinni spotřebiteli vrátit veškeré peníze, a to stejnou platební metodou, jako při přijetí peněz, nebo na vámi zvolený účet, nejpozději do 14 dnů od odstoupení od kupní smlouvy. Vezměte na vědomí, že jsme oprávněni vám peníze vrátit až ve chvíli, kdy od vás obdržíme zpět vrácené zboží.

2.8 Nezaplacená kupní cena. Pokud zákazník neuhradil řádně a včas kupní cenu, můžeme od kupní smlouvy odstoupit. Pokud neuhradíte kupní cenu do 5 pracovních dnů od závazného uzavření kupní smlouvy, objednávku zrušíme.

2.9 Postup při vyprodání zásob. Jsme oprávněni odstoupit od kupní smlouvy z důvodu vyprodání zásob zboží, nebo z důvodu nedostupnosti objednaného zboží. Dále můžeme od kupní smlouvy odstoupit zejména v případě, kdy zákazník odmítl převzít zboží.

3. PRÁVA Z VADNÉHO PLNĚNÍ

3.1 Odkaz na občanský zákoník v rámci vadného plnění. Práva a povinnosti smluvních stran ohledně práv z vadného plnění se řídí příslušnými obecně závaznými právními předpisy (zejména § 1914 až 1925, § 2099 až 2117 a § 2161 až 2174 občanského zákoníku).

3.2 Prodávající odpovídá kupujícímu, že věc při převzetí nemá vady. Zejména prodávající odpovídá kupujícímu, že věc:

3.2.1. odpovídá ujednanému popisu, druhu a množství, jakož i jakosti, funkčnosti, kompatibilitě, interoperabilitě a jiným ujednaným vlastnostem,

3.2.2. je vhodná k účelu, pro který ji kupující požaduje a s nímž prodávající souhlasil, a

3.2.3. je dodána s ujednaným příslušenstvím a pokyny k použití, včetně návodu k montáži nebo instalaci.

3.4 Ustanovení čl. 3.3 obchodních podmínek se nepoužije v případě, že prodávající kupujícího před uzavřením kupní smlouvy zvlášť upozornil, že se některá vlastnost věci liší a kupující s tím při uzavírání kupní smlouvy výslovně souhlasil.

3.5 Projeví-li se vada v průběhu jednoho roku od převzetí, má se za to, že věc byla vadná již při převzetí, ledaže to povaha věci nebo vady vylučuje. Tato doba neběží po dobu, po kterou kupující nemůže věc užívat, v případě, že vadu vytkl oprávněně.

3.6 Kupující může vytknout vadu, která se na věci projeví v době dvou let od převzetí. Vytkl-li kupující prodávajícímu vadu oprávněně, doba pro vytčení vady věci neběží po dobu, po kterou kupující nemůže věc užívat.

3.7 Má-li věc vadu, může kupující požadovat její odstranění. Podle své volby může požadovat dodání nové věci bez vady nebo opravu věci, ledaže je zvolený způsob odstranění vady nemožný nebo ve srovnání s druhým nepřiměřeně nákladný; to se posoudí zejména s ohledem na význam vady, hodnotu, kterou by věc měla bez vady, a to, zda může být druhým způsobem vada odstraněna bez značných obtíží pro kupujícího. Prodávající může odmítnout vadu odstranit, je-li to nemožné nebo nepřiměřeně nákladné zejména s ohledem na význam vady a hodnotu, kterou by věc měla bez vady.

3.8 Prodávající odstraní vadu v přiměřené době po jejím vytknutí tak, aby tím kupujícímu nezpůsobil značné obtíže, přičemž se zohlední povaha věci a účel, pro který kupující věc koupil. K odstranění vady převezme prodávající věc na vlastní náklady. Vyžaduje-li to demontáž věci, jejíž montáž byla provedena v souladu s povahou a účelem věci předtím, než se vada projevila, prodávající provede demontáž vadné věci a montáž opravené nebo nové věci anebo uhradí náklady s tím spojené.

3.9 Kupující může požadovat přiměřenou slevu nebo odstoupit od kupní smlouvy, pokud:

3.9.1. prodávající vadu odmítl odstranit nebo ji neodstranil v souladu s čl. 3.9 obchodních podmínek,

3.9.2. se vada projeví opakovaně,

3.9.3. je vada podstatným porušením kupní smlouvy, nebo

3.9.4. je z prohlášení prodávajícího nebo z okolností zjevné, že vada nebude odstraněna

v přiměřené době nebo bez značných obtíží pro kupujícího.

Je-li vada věci nevýznamná, kupující nemůže odstoupit od kupní smlouvy (ve smyslu čl. 3.9 obchodních podmínek); má se za to, že vada věci není nevýznamná. Odstoupí-li kupující od kupní smlouvy, prodávající vrátí kupujícímu kupní cenu bez zbytečného odkladu poté, co obdrží věc.

3.10 Prodávající povinen přijmout reklamaci v místě provozovny. Prodávající je povinen kupujícímu vydat při uplatnění reklamace písemné potvrzení, ve kterém uvede datum, kdy kupující reklamaci uplatnil, co je jejím obsahem, jaký způsob vyřízení reklamace kupující požaduje a kontaktní údaje kupujícího pro účely poskytnutí informace o vyřízení reklamace.

3.11 Reklamace včetně odstranění vady musí být vyřízena a kupující o tom musí být informován nejpozději do třiceti (30) dnů ode dne uplatnění reklamace, pokud se prodávající s kupujícím nedohodne na delší lhůtě.

3.12 Po marném uplynutí lhůty podle čl. 3.11 obchodních podmínek může kupující od kupní smlouvy odstoupit nebo požadovat přiměřenou slevu.

3.13 Prodávající je povinen vydat kupujícímu potvrzení o datu a způsobu vyřízení reklamace, včetně potvrzení o provedení opravy, a době jejího trvání, případně písemné odůvodnění zamítnutí reklamace.

3.14 Práva z odpovědnosti za vady zboží může kupující konkrétně uplatnit zejména osobně na adrese: tř. 5. května 17/129, 373 72  Lišov, telefonním čísle: +420 387 994 592 či na adrese elektronické pošty prodávajícího info@koberce-strnad.cz. Adresa pro vrácení zboží: Koberce Strnad Lišov s.r.o., tř. 5. května 17/129, 373 72 Lišov.

3.15 Kdo má právo z vadného plnění, náleží mu i náhrada nákladů účelně vynaložených při uplatnění tohoto práva. Neuplatní-li však kupující právo na náhradu do jednoho měsíce po uplynutí lhůty, ve které je třeba vytknout vadu, soud právo nepřizná, pokud prodávající namítne, že právo na náhradu nebylo uplatněno včas.

3.16 Záruka za jakost se nevztahuje na běžné opotřebení zboží způsobené jeho obvyklým užíváním.

3.17 Stížnosti. Mimosoudní vyřizování stížností spotřebitelů zajišťujeme prostřednictvím e-mailu info@koberce-strnad.cz.

3.18 Mimosoudní řešení sporů. K mimosoudnímu řešení spotřebitelských sporů z kupní smlouvy je příslušná Česká obchodní inspekce, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, IČ: 000 20 869, internetová adresa: https://adr.coi.cz/cs. Platformu pro řešení sporů on-line nacházející se na internetové adrese http://ec.europa.eu/consumers/odr je možné využít při řešení sporů mezi prodávajícím a zákazníkem z kupní smlouvy.

3.19 Evropské spotřebitelské centrum ČR. Evropské spotřebitelské centrum Česká republika, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, internetová adresa: http://www.evropskyspotrebitel.cz je kontaktním místem podle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 524/2013 ze dne 21. května 2013 o řešení spotřebitelských sporů on-line a o změně nařízení (ES) č. 2006/2004 a směrnice 2009/22/ES (nařízení o řešení spotřebitelských sporů on-line).

3.20 Újma způsobená nesprávnou či neúplnou informací. Zříkáme se jakékoliv odpovědnosti za újmu způsobenou nesprávnou či neúplnou informací nebo radou, a to zejména v případech, kdy dosažení určitého výsledku závisí na činnosti adresáta rady či jiných osob, případně na neovlivnitelných skutečnostech nebo na náhodě. Zříkáme se odpovědnosti za jakékoli následné škody vyplývající přímo nebo nepřímo z jakéhokoli použití videoobsahu, které je poskytováno bez záruk na dosažení výsledku.

4 REGISTRACE A UŽIVATELSKÝ ÚČET

4.1 Registrace. Nakupovat u nás můžete i bez registrace. Pokud se rozhodnete registrovat, budete mít větší přehled o oblíbených produktech. Registraci zákazníka provedete na webové stránce vyplněním registračního formuláře. Pro vytvoření registrace je nezbytné potvrdit, že jste se seznámili s obsahem těchto VOP a se zásadami pro zpracování osobních údajů.

4.2 Povinnost uvádět pravdivé a správné údaje. Při registraci na webové stránce obchodu a při objednávání zboží nebo služeb je zákazník povinen uvádět správně a pravdivě všechny údaje. Údaje uvedené v uživatelském účtu je zákazník při jakékoliv jejich změně povinen aktualizovat. Údaje uvedené zákazníkem v uživatelském účtu a při objednávání zboží jsou prodávajícím považovány za správné.

4.3 Uživatelský účet. Pomocí emailu a zvoleného bezpečného hesla můžete vstupovat do svého uživatelského rozhraní (dále jen „uživatelský účet“).

4.4 Zablokování uživatelského účtu. Zákazník je povinen zachovávat mlčenlivost ohledně informací nezbytných k přístupu do jeho uživatelského účtu. Zákazník není oprávněn umožnit využívání uživatelského účtu třetím osobám. Uživatelský účet můžeme zablokovat po třech (3) neúspěšných pokusech o přihlášení. Činíme tak z bezpečnostního hlediska, aby nedošlo zejména ke zneužití vašeho uživatelského účtu. Pokud bude váš uživatelský účet zablokován, prosím kontaktujte nás na e-mailu info@koberce-strnad.cz.

4.5 Možnost zrušit uživatelský účet při jeho neužívání. Můžeme zrušit uživatelský účet, a to zejména v případě, kdy zákazník svůj uživatelský účet déle než 1 rok nevyužívá, či v případě, kdy zákazník poruší své povinnosti z kupní smlouvy ve znění těchto VOP.

4.6 Nutná údržba. Zákazník bere na vědomí, že uživatelský účet nemusí být dostupný nepřetržitě, a to zejména s ohledem na nutnou údržbu.

5 JAK NA OBJEDNÁVKU A UZAVŘENÍ KUPNÍ SMLOUVY

5.1 Vytvoření objednávky. Vkládáním zboží do košíku, vyplněním kontaktních a fakturačních údajů vytváří zákazník svoji poptávku. Následně bude kontaktován na e-mail či telefonicky s nezávaznou cenovou nabídkou a po odsouhlasení a zaplacení zálohové faktury bude vytvořena objednávka a uzavřena kupní smlouva. Odsouhlasením cenové nabídky potvrzuje zákazník, že přijímá tyto všeobecné obchodní podmínky a četl naše zásady pro zpracování osobních údajů.

5.2 Vlastnosti zboží. Zákazník je povinen se před dokončením objednávky seznámit s vlastnostmi, druhem a doporučeným způsobem užívání zboží (v našem případě je to například nutnost koberce, podlahové krytiny a PVC při pokládce celoplošně fixovat atp.). Vezměte prosím na vědomí, že zboží řezané z různých rolí se může barevně odlišovat. Rozměrová odchylka u kusových koberců může činit mínus 2 % a jakoukoliv kladnou rozměrovou odchylku; a u metrážních koberců (rolí) a a/nebo podlahových krytin – PVC je třeba počítat s rozměrovou odchylkou +- 1%. Provedením objednávky zákazník potvrzuje, že se s těmito informacemi seznámil a že těmto rozumí.

5.3 Pravdivost údajů vyplněných v objednávce. Údaje uvedené v objednávce jsou prodávajícím považovány za správné. Pokud bude při zpracování objednávky zjištěno, že byly použity zjevně nepravdivé nebo neúplné údaje, můžeme objednávku odmítnout, o čemž budete vyrozuměni e-mailem. Zákazník může být odpovědný za škodu, kterou uvedením záměrně nepravdivých nebo nesprávných údajů způsobí.

5.4 Povinnosti prodávajícího. Uzavřením kupní smlouvy se zavazujeme předat vám zakoupené zboží a umožnit vám nabytí vlastnického práva ke zboží.

5.5 Povinnosti kupujícího. Vy se uzavřením kupní smlouvy zavazujete zboží převzít a uhradit nám cenu zboží.

5.6 Komunikační prostředky na dálku. Zákazník souhlasí s použitím komunikačních prostředků na dálku při uzavírání kupní smlouvy. Náklady vzniklé zákazníkovi při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením kupní smlouvy (náklady na internetové připojení, náklady na telefonní hovory) si hradí zákazník sám, přičemž tyto náklady se neliší od základní sazby.

5.7 E-mailová objednávka. Zákazník může učinit svou objednávku zboží také prostřednictvím e-mailu. Zákazník, který takto dokončí objednávku, od nás obdrží nabídku včetně celkové ceny za zboží a náklady spojené s dodáním zboží na e-mailovou adresu.

spolu s těmito VOP, zásadami zpracování osobních údajů a formulářem pro odstoupení od kupní smlouvy. K uzavření kupní smlouvy dojde okamžikem zaplacení zálohové faktury.

6 CENA A ZPŮSOBY PLATBY

6.1 Cena. Všechny ceny jsou uvedeny v českých korunách (Kč) a jsou uvedeny včetně DPH. Prodávající má právo na případnou změnu či úpravu ceny.

6.2 Způsob platby. Cenu a případné náklady spojené s dodáním zboží podle kupní smlouvy nám můžete uhradit těmito způsoby:

A. platební kartou na prodejně;

B. bankovním převodem;

C. hotově na prodejně;

D. hotově přepravci (dobírka);

E. na fakturu (zákazníci podnikatelé).

6.2 Záloha. Můžeme po zákazníkovi požadovat zálohu či jinou obdobnou platbu.

6.3 Cena za dodání zboží. Společně s kupní cenou je nám zákazník povinen zaplatit také případné náklady spojené s dodáním zboží a případný příplatek za zvolený způsob platby. Není-li uvedeno výslovně jinak, rozumí se dále kupní cenou i náklady spojené s dodáním zboží. Před závazným dokončením objednávky bude zákazník informován o konečné ceně obsahující i náklady dopravného.

6.4 Slevy z ceny zboží. Případné slevy z ceny zboží námi poskytnuté zákazníkům nelze vzájemně kombinovat.

6.5 Nereálná cena zboží. V případě zobrazení nereálné ceny v hodnotě 0 Kč (slovy: nula korun českých) nebo zobrazení vysoce netržní ceny, kdy za netržní cenu je považována taková cena, která je pod naší nákupní cenou, si vyhrazujeme právo tuto položku odstranit z objednávky. Zákazník bude o této skutečnosti informován na e-mailovou adresu.

6.6 Forma faktury. Sjednáváme si, že faktury budou zaslány elektronicky, a to na e-mailovou adresu.

7 VŠE, CO BYSTE MĚLI VĚDĚT O DODÁNÍ ZBOŽÍ

7.1 Dodací doba zboží. Pokud je u zboží uvedeno, že je skladem, pak zpravidla expedujeme zboží s dodací lhůtou 3 pracovních dnů od přijetí platby, přičemž se zavazujeme zboží dodat maximálně do třiceti (30) dnů od okamžiku uzavření kupní smlouvy. Tato dodací doba se netýká zboží, které bude upraveno na přání zákazníka (v těchto případech bude vždy individuálně sjednána doba dodání). Stejně tak se to netýká zboží, které je teprve ve výrobě (zde je dodací doba i 24 týdnů). Někdy se nám může stát, že zboží označené “skladem” se vyprodá v krátkém časovém okamžiku. Pokud by nastala situace, že bude zboží vyčerpáno a nebudeme schopni dodat Vámi objednané zboží ve stanovené době, pak Vás budeme kontaktovat, abychom se dohodli na dalším postupu. Přes uvedenou dobu dodání se snažíme připravit a doručit objednávku k zákazníkovi vždy co nejdříve.

7.2 Způsob dopravy, osobní převzetí. Zákazník má na výběr zvolit si dopravu zboží na libovolnou adresu prostřednictvím našeho smluvního dopravce za přepravní cenu, která je uvedena v průběhu objednávky, nebo si zboží může vyzvednout osobně v místě naší prodejny.

7.3 Převzetí zboží. Při přepravě zboží zákazníkovi spotřebiteli je námi zboží předáno v okamžiku, kdy dopravce předá zboží zákazníkovi na místě předání (zpravidla první dveře/vrata/brána v místě dodání určené zákazníkem). Právě okamžikem převzetí zboží zákazníkem přechází na zákazníka nebezpečí škody a nahodilého zhoršení kvality zakoupeného zboží.

7.4 Opakované doručení a náklady s tím spojené. V případě, že je z důvodů na straně zákazníka nutné zboží doručovat opakovaně nebo jiným způsobem, než bylo určeno v objednávce, je zákazník povinen uhradit náklady spojené s opakovaným doručováním zboží, resp. náklady spojené s jiným způsobem doručení, pokud se nedomluvíme jinak.

7.5 Škoda, která může vzniknout prodávajícímu nepřevzetím zboží. Nepřevezme-li zákazník spotřebitel zboží při jeho dodání dopravcem (to neplatí, pokud je zásilka viditelně poškozená a je třeba postupovat podle bodu 6.8 těchto VOP), zboží je následně vráceno prodávajícímu a současně zákazník spotřebitel od kupní smlouvy neodstoupí ve lhůtě 14 dnů od marného doručení zboží, je prodávající oprávněn požadovat po zákazníkovi náklady účtované dopravcem na dodání zboží zpět prodávajícímu. Tento náklad představuje pro prodávajícího škodu, která vznikla porušením zákonných povinností zákazníka ve smyslu § 2913 odst. 1 občanského zákoníku. Prodávající je oprávněn od kupní smlouvy odstoupit.

7.6 Nepřevzetí zboží upraveného na míru. Nepřevezme-li zákazník podnikatel a/nebo spotřebitel zboží upravené na míru při jeho dodání přepravcem, zboží je následně vráceno nám jako prodávajícímu, jsme oprávněni postupovat podle předchozích bodů 6.4 a 6.5 těchto VOP. Vedle toho vezměte na vědomí, že zboží upravené na míru s největší pravděpodobností již nebudeme schopni prodat dalšímu zákazníkovi. Z tohoto důvodu si sjednáváme, že jsme oprávněni oproti kupní ceně započíst i škodu, která nám tímto vaším jednáním vznikne.

7.7 Možnost započtení nároků. Nárok na náhradu škody porušením zákonných povinností zákazníka podle této části VOP jsme oprávněni v souladu s § 2913 občanského zákoníku jednostranně započíst proti nároku zákazníka na vrácení kupní ceny.

7.8 Povinnost zákazníka při převzetí zboží. Zákazník je povinen zboží při jeho převzetí zkontrolovat a přesvědčit se o jeho vlastnostech (zejména zda zákazník obdržel správný druh zboží, zda má zboží ujednanou jakost, zda zboží ve svém balení obsahuje vše, co podle návodu obsahovat má). V případě viditelného poškození zásilky dopravcem je zákazník povinen takovou zásilku nepřevzít od dopravce vůbec. Neneseme odpovědnost za škody způsobené dopravcem, případně pozdním doručením zboží, ať bylo zpoždění způsobeno z jakéhokoliv důvodu.

8 PODMÍNKY POSKYTNUTÍ SLUŽEB, REALIZACE DÍLA

8.1 Poptávkový formulář. Na našich webových stránkách máte možnost poptat v online formuláři některou z našich služeb, jako např. pokládku, obšití koberce, výrobu nášlapů či rohožky, a to dle aktuální nabídky na našich webových stránkách. Můžete se na nás obrátit také telefonicky, e-mailem nebo na naší prodejně. Prosím zadejte nám co nejvíce údajů o materiálech, místě realizace a dalších požadavcích. Kontaktujeme Vás na e-mailovou adresu nebo telefonicky za účelem vypracování nabídky.

8.2 Nabídka našich služeb. Až budeme znát všechny potřebné údaje pro vyhotovení naší nabídky týkající se dané služby, zašleme vám ji na vaši e-mailovou adresu společně s individuálními podmínkami realizace díla nebo poskytnutí služby.

8.3 Přijetí nabídky (potvrzení objednávky). Ve chvíli, kdy naši nabídku přijmete bez výhrad (tj. potvrdíte-li nabídku, kterou obdržíte na vaši e-mailovou adresu a/nebo pokud uhradíte v ní sjednanou zálohu), vzniká mezi námi smlouva o realizaci díla. My jsme povinni zajistit realizaci díla řádně a včas podle sjednaných podmínek v naší nabídce. Zákazník je povinen řádně a včas převzít a uhradit sjednanou cenu za provedenou realizaci, přičemž realizace díla může být převzata i s výhradami. Odmítnout převzetí je zákazník oprávněn, pouze jsou-li zřejmé podstatné vady provedené realizace díla (zejména je-li dílo nefunkční). Jiné vady nezbavují zákazníka povinnosti realizaci díla převzít, ani povinnosti zaplatit sjednanou cenu.

8.4 Záloha. Pokud byla mezi námi sjednaná záloha na realizaci díla, zavazuje se ji zákazník uhradit ve sjednaném termínu splatnosti. Vezměte prosím na vědomí, že než bude záloha uhrazena, nebude započato s realizací, tj. až po její řádné úhradě zajistíme potřebný materiál atp. Po dobu vašeho prodlení s úhradou zálohy se prodlužuje sjednaná lhůta pro realizaci.

8.5 Zaměření. Sjednáme si s vámi termín zaměření na místě realizace díla. Ve sjednaný termín se zákazník zavazuje nám umožnit zaměření. Zákazník je povinen zajistit, aby byl ve sjednaném termínu zaměření přítomen osobně nebo aby byla zaměření přítomna k tomu zmocněná osoba.

8.6 Zvýšené náklady realizace díla. Pokud nastane situace, že realizaci díla bude možné provést jen s vynaložením zvýšených nákladů, bude na to zákazník výslovně a před započetím realizace upozorněn. Odhadovanou kalkulaci zvýšených nákladů vám předem sdělíme. Pak budeme oprávněni naúčtovat tyto zvýšené náklady včetně ceny spotřebovaného materiálu.

8.7 Práce dohodnuté na místě realizace díla. Cena za práce, které byly dohodnuty až při realizaci díla na místě (nikoliv typické práce, které byly zjištěny až při samotné realizaci díla), bude stanovena smluvně jako dodatek smlouvy. Termín splatnosti ceny za tyto práce je při převzetí realizace díla, pokud se nedohodneme jinak.

8.8 Doprava. Způsob dopravy zboží do místa realizace díla a její cena budou mezi námi dohodnuty zpravidla e-mailovou komunikací, před uzavřením smlouvy o realizaci díla.

8.9 Povinnosti zákazníka. Pokud budeme zajišťovat dopravu zboží do místa realizace díla, zákazník se zavazuje vytyčit bezpečné místo vykládky zboží. V případě, že nám zákazník neposkytne součinnost při převzetí dodávky zboží pro realizaci díla, je povinen nám nahradit zejména náklady související dodáním zboží a újmu, kterou způsobil porušením této povinnosti. Pokud zákazník neumožní ve sjednaném termínu provést realizaci, zákazník souhlasí a bere na vědomí, že uhradí smluvní pokutu, která bude odpovídat výši nákladů na dopravu. Sjednaná smluvní pokuta nevylučuje náš nárok na náhradu újmy.

8.10 Součinnost zákazníka. Zákazník se zavazuje poskytnout součinnost potřebnou pro řádné a včasné provedení realizace díla, zejména zajištění odběru elektrické energie a vody na náklady zákazníka.

8.11 Předání. Při předání realizace bude sepsán mezi námi předávací protokol (každý z nás dostane jedno vyhotovení). Pokud má realizace díla vady, musí být v protokolu uvedeny a bude také dohodnutý termín jejich odstranění. Po odstranění případných vad bude sepsán nový předávací protokol. Zavazujete se, že ve sjednaném termínu převzetí realizace díla budete na místě přítomný nebo zajistíte zástupce (předloží plnou moc). Pokud zákazník nebo zmocněný zástupce nebude v termínu převzetí realizace díla přítomný na místě realizace, bude platit, že realizace díla byla řádně předána okamžikem dokončení, bez výhrad.

8.12 Práva z vad. Pokud budete uplatňovat práva z vad realizace, řídí se obecně závaznými právními předpisy, zejména občanským zákoníkem těmito VOP. Tam, kde hovoříme o kupní smlouvě ke zboží budou tyto části přiměřeně použity pro realizace díla (nebo námi poskytovaných služeb).

9 VÝHRADA VLASTNICTVÍ

9.1 Úplné zaplacení kupní ceny. Vyhrazujeme si u zákazníků výhradu vlastnictví ke zboží až do úplného zaplacení kupní ceny podle příslušné kupní smlouvy. To znamená, že pokud neuhradíte kupní cenu, nestanete se vlastníkem daného zboží.

10 KAMENNÁ PRODEJNA

10.1 Okamžik uzavření kupní smlouvy. Kupní smlouva je uzavřena okamžikem potvrzení objednávky ze strany zákazníka či jejím učiněním (například ústně - pokyn k uříznutí koberce o určitých rozměrech či konkludentně - odevzdáním zboží na pokladně). Sjednáváme si výhradu vlastnického práva (blíže v čl. 8 těchto VOP).

10.2 Zboží na zakázku. Pokud budete v naší prodejně kupovat zboží na zakázku, přizpůsobené na vaše přání, pak si sjednáme, že vás v objednávce budeme informovat o době dodání zboží. Bude se jednat o předpokládaný termín doručení zboží na prodejnu, poté bude zboží dopraveno podle individuální dohody se zákazníkem. Jsme oprávněni účtovat předem zálohu, kterou se zavazuje zákazník zaplatit při zadání zakázky v prodejně. Doplatek kupní ceny zboží je splatný při převzetí zboží.

10.3 Kde je místo plnění? Místem plnění je adresa prodejny, kde byla uzavřena kupní smlouva.

10.4 Nemožnost vrácení. Neposkytujeme automaticky zákazníkům možnost vrácení nebo výměny zakoupeného zboží v zákonné lhůtě, kterou mají zákazníci spotřebitelé u koupě prostřednictvím našeho e-shopu.

10.5 Práva z vad. Vytýkání vad zboží se řídí obecně závaznými právními předpisy, zejména občanským zákoníkem, těmito VOP a reklamačním řádem.

11 OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ

11.1 Zásady zpracování osobních údajů. Pravidla pro nakládání s osobními údaji a pravidla pro zasílání obchodních sdělení jsou upravena v našich zásadách zpracování osobních údajů.

11.2 Cookies. Používáme tzv. soubory cookies, které mohou být ukládány na koncovém zařízení (buď na základě souhlasu, nebo k ochraně našich oprávněných zájmů). Preference si může zákazník nastavit přímo na našich webových stránkách, kde najde informace o používání souborů cookies.

12 VYŠŠÍ MOC

12.1 Co je vyšší moc. Za vyšší moc se pro účely těchto VOP považuje každá událost nezávislá na vůli prodávajícího, která brání ve splnění jeho povinností a kterou nebylo možné předvídat nebo její následky odvrátit či překonat. Za vyšší moc se považuje zejména přírodní katastrofa, požár, výbuch, záplavy, zemětřesení, teroristický útok, válka, stávka nebo jiné události (včetně situací způsobených v důsledku šíření nemoci COVID-19), které jsou mimo kontrolu smluvních stran.

12.2 Vyloučení odpovědnosti prodávajícího. Po dobu trvání vyšší moci prodávající neodpovídá za neplnění svých povinností z kupní smlouvy, potažmo těchto VOP.

13 CO BYSTE MĚLI VĚDĚT NA ZÁVĚR

13.1 Jakým právem se náš právní vztah řídí? Právní vztah mezi námi se bude řídit právním řádem České republiky, zejména občanským zákoníkem. To platí i v případě existence tzv. mezinárodního prvku. Jsme si však vědomi, že zákazník spotřebitel nemůže být touto volbou zbaven ochrany, kterou mu poskytují ustanovení právního řádu země, kde má obvyklé bydliště.

13.2 Závazek respektovat práva spotřebitelů. V případě neúmyslného rozporu ustanovení těchto VOP se zákonnými předpisy na ochranu spotřebitele mají přednost tato ustanovení a prodávající se zavazuje je takto dodržovat.

13.3 Neplatné nebo neúčinné ustanovení VOP. Je-li některé ustanovení VOP neplatné nebo neúčinné, nebo se takovým stane místo neplatných ustanovení nastoupí ustanovení, jehož smysl se neplatnému ustanovení co nejvíce přibližuje. Neplatností nebo neúčinností jednoho ustanovení není dotknutá platnost ostatních ustanovení.

13.4 Vyloučení Vídeňské úmluvy. Smluvní strany si sjednávají, že výslovně vylučují použití Úmluvy OSN o smlouvách o mezinárodní koupi zboží (United Nations Convention on Contracts for the International Sale of Goods, nebo také Vídeňská úmluva), a to v souladu s čl. 6 této úmluvy.

13.5 Spory a příslušnost. Smluvní strany si dále sjednávají, že k řešení případných sporů z kupní smlouvy, kde je přítomen mezinárodní prvek, budou vždy místně a věcně příslušné soudy České republiky pro Hlavní město Praha. Tím nejsou dotčena práva spotřebitelů podle zvláštních právních předpisů. Smluvním jazykem je český jazyk.

13.6 Archivování kupní smlouvy. Kupní smlouva ve znění VOP je námi archivována v elektronické podobě a není přístupná třetím stranám.

13.7 Formulář pro odstoupení od kupní smlouvy. Nedílnou součástí těchto VOP je formulář pro odstoupení od kupní smlouvy, můžete využít i náš interaktivní formulář na webových stránkách.

13.8 Pokud si sjednáme odlišné podmínky uzavření kupní smlouvy. Ustanovení VOP jsou nedílnou součástí kupní smlouvy. Ustanovení odchylná od VOP je možné sjednat v kupní smlouvě. Odchylná ujednání v kupní smlouvě mají přednost před ustanoveními VOP.

13.9 Nezbytnost přijetí VOP pro uzavření kupní smlouvy. Přijetí těchto VOP je dobrovolné, ale je nezbytné k vytvoření uživatelského účtu nebo objednávky zákazníkem.

13.10 Platnost VOP. Tyto VOP jsou platné od 26. 9. 2023 a ruší platnost předchozích obchodních podmínek.